СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

За целите на своята дейност търговско дружество „МАКТИМ“ ЕООД обработва лични данни на физически лица („субекти на данни“) в строго съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) (GDPR), Закона за защита на личните данни и Политиката на дружеството за защита на личните данни.

Настоящото съобщение за поверителност е относимо за Вас, ако сте клиент или потенциален клиент на предоставяните от „МАКТИМ“ ЕООД продукти и услуги и има за цел да ви разясни как и защо обработваме личните ви данни.

Съгласно Общия регламент, лични данни е всяка информация, която се отнася до физическо лице и чрез която то може да бъде пряко или непряко идентифицирано.

Обработване на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

Администратор на личните данни

Администратор на личните данни е търговско дружество „МАКТИМ“ ЕООД, вписано в търговския регистър с ЕИК 831626405, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1164, район Лозенец, ул. „Милин камък“ № 5А, ет. 2 и адрес за кореспонденция в гр. София , п.к. 1407, kв. Лозенец, ул.”Вискяр планина” № 2, етаж 4, ап.11, ел. поща: stoyan@macteam.bg, тел.:/факс: (02) 9626500; 9626501; 9631150.

Какви Ваши лични данни обработваме?

В зависимост от конкретните цели и основания „МАКТИМ“ ЕООД обработва всички или някои от посочените по-долу лични данни самостоятелно или в комбинация помежду им:

 • идентификационни данни - имена, адрес;
 • данни за контакт - телефон, e-mail.

Как и защо използваме вашите лични данни?

Дружеството обработва лични данни за следните цели:

 • За изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения:
  • идентифициране на клиент при сключване/изпълнение на договор за предоставяне на продукти и услуги;
  • осъществяване на комуникация с клиентите, включително по електронен път;
  • осъществяване на гаранционно и сервизно обслужване на устройства.
 • Защита на легитимни интереси на дружеството, включително:
  • осигуряване на нормалното функциониране, поддръжката и сигурността на IT системите на дружеството;
  • осъществяване и закрила на правата и законните интереси на дружеството, включително и по съдебен ред.
 • За изпълнение на нормативни задължения:
  • задължения, предвидени в Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
  • изпълнение на разпореждания от компетентни държавни или съдебни органи.

Правни основания за обработване

Дружеството обработва лични данни единствено при наличие на някое от алтернативните правни основания по Общия регламент и по-специално:

 • Изпълнение на договор, включително преддоговорните отношения преди сключването му;
 • Законови задължения, приложими спрямо дружеството;
 • Легитимните интереси на дружеството, доколкото те имат преимущество над интересите или основните права и свободи на субектите на данни;
 • В някои случаи обработваме личните ви данни само след предварителното съгласие на субекта на данните. Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни, като целта на обработване е посочена в него и не се покрива с целите, изброени в настоящата декларация за поверителност. Вече даденото съгласие може да бъде оттеглено от лицето по всяко време по същия начин, по който е било предоставено.

Евентуални последствия, ако не бъдат предоставени личните данни

В случай, че клиентът не предостави необходимите лични данни, дружеството няма да може да сключи договор с него, съответно няма да може да предостави заявените продукти и услуги. Непредставянето на имена и адрес препятства възможността „МАКТИМ“ ЕООД да сключи договор с вас.

На кого се предават или разкриват личните данни?

Личните данни на клиентите на дружеството се предоставят на следните категории получатели:

 • Обработващи лични данни от името на „МАКТИМ“ ЕООД – лица, предоставящи счетоводни услуги по силата на договор с дружеството;
 • Компетентни органи, които по силата на нормативен от имат правомощия да изискват от „МАКТИМ“ ЕООД предоставянето на информация, сред която и лични данни – съд, надзорни/регулаторни органи, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;
 • Други компетентни публични органи в изпълнение на задължение, предвидено в закон.

Срок на съхранение на личните данни

Продължителността на съхранение на личните данни зависи от целите на обработването, за които са събрани. Личните данни на клиентите на дружеството се съхраняват за срок от 5 години от приключването на съответния договор в съответствие с общата погасителна давност по Закона за задълженията и договорите. Личните данни, съдържащи се в счетоводни документи, се съхраняват в сроковете по чл. 38 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Сигурност на личните данни

Дружеството прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни, включително поемане на изрично задължение от служителите за конфиденциалност.

Права на субектите на данните

Всяко физическо лице, чиито данни се обработват от дружеството, има следните права:

 • да получите достъп до Вашите личните данни, които Дружеството обработва, и да получите копие от тях;
 • при непълнота или неточност в данните, които Дружеството обработва, личните Ви данни да бъдат коригирани;
 • право на изтриване на лични данни, които се обработват без правно основание;
 • право на ограничаване на обработването - при наличие на правен спор между Дружеството и лицето до неговото решаване или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • право на възражение - по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес.
 • право на преносимост на личните данни – само в случай, че личните данни се обработват по автоматичен начин на основание съгласие или договор.

В съответствие със Закона за защита на личните данни, посочените по-горе права могат да се упражнят чрез подаване на писмено заявление на място в офиса на „МАКТИМ“ ЕООД. Заявление може да бъде отправено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Заявлението се отправя лично от субекта на данни или от изрично упълномощено от него лице. Дружеството се произнася по искането на субекта на данни в 30-дневен срок от неговото подаване.

Защита на правата на субектите на данните

В съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните), всяко физическо лице, което счита, че правото му на защита на личните му данни е нарушено, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес:

гр. София 1592,
бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
интернет страница: www.cpdp.bg.

Как да се свържете с нас?

Можете да се свържете с нас на следния адрес за кореспонденция на нашия офис:
гр. София, п.к. 1407,
kв. Лозенец, ул.”Вискяр планина” № 2,
етаж 4, ап.11,
ел. поща: sales@macteam.bg,
тел.:/факс: (02) 9626500; 9626501; 9631150.

Актуалност и промени на съобщението за поверителност на личните данни

С цел да прилагаме най-актуални мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящото съобщение за поверителност на личните данни. Ако промените, които направим са съществени, можем да публикуваме съобщение за направените промени в нашия интернет сайт или да ви уведомим по друг подходящ начин.

Това съобщение е последно актуализирано на 25.05.2018 г.